Algemene voorwaarden

1. Elke bestelling houdt het aanvaarden in van onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij er een uitzonderlijke verbintenis is, schriftelijk door ons bevestigd.

2. Iedere klacht omtrent de kwaliteit, zichtbare gebreken, onvolledigheid, niet conformiteit enz. van de geleverde goederen dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 48 uur na de levering. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

3. Levering van 10% meer of minder, alsmede geringe afwijkingen inzake kwaliteit, kleur en uitvoering zijn toegestaan.

4. De klant die een druk-of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Wij wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake gebeurlijke vervolgingen wegens inbreuk op het auteursrecht.

5. Al onze facturen zijn netto betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De klant aanvaardt dat het uitgaande facturenboek zal gelden als bewijs van de verzending van de factuur. 

6. Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vastgestelde datum niet betaalde factuur geeft ons recht op een intrest van 1,5% per maand of per begonnen maand. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.

7. Bij gebrek aan betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag hebben wij eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125,00 €. Tevens worden de kosten van aangetekende brieven of de tussenkomst van een gerechtdeurwaarder doorgerekend.

8. Bij annulatie van een bestelling wordt een annulatievergoeding van 10 % van het factuurbedrag aangerekend. Voor bestellingen op maat, waarbij de drager reeds werd bedrukt met het logo of het ontwerp van de klant worden de kosten van drager en bedrukking volledig doorgerekend.

9. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien ze franco worden verzonden.

10. Eigendomsvoorbehoud. Onze vennootschap blijft eigenaar van de goederen, zelfs na levering, tot op het ogenblik van volledige betaling en eventueel de vereffening van de intresten. 

11. De koper verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen – dit op straffe van schadevergoeding – van elke beslag dat door derden zou gelegd worden. Hij verbindt zich ertoe de verkoper in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten de lokalen te betreden en alle kosten te dragen voor het ophalen van de goederen. Tevens verbindt hij er zich toe de naam van de desbetreffende derde verkrijger op eenvoudig verzoek aan de verkoper mee te delen. 

12. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen of Brasschaat bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Neem contact met ons op

Error 404